บุคลากร

ผู้บริหาร


นายแพทย์จิระพันธ์ สุขขี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล