วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยภาคีมีส่วนร่วม  ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”