พันธกิจ (Mission)

1)ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์และสังคม) อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู) ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและมีมาตรฐานวิชาชีพแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยใช้ “หลัก 3 อ 3 ส”

2)มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนและมีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

3)ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

4)พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5)สนับสนุนสวัสดิการและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย