ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.1) หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี

1.2) วัยเรียน/วัยรุ่น

1.3) ผู้สูงอายุ

1.4) กลุ่มวัยอื่นๆ

2. ระบบบริการรักษาผู้ป่วยและความพึงพอใจในบริการ

2.1) งานโรคติดต่อ (sepsis,pneumonia,TB)

2.2) งานโรคไม่ติดต่อ (CA,HT,DM,stroke,stemi,ACC,ตา,ไต,ฟัน)

2.3) ข้อร้องเรียนด้านบริการ

2.4) ประเมินความพึงพอใจในบริการ

2.5) ลดระยะเวลาการรอคอย

3. การพัฒนาบุคลากร

3.1) การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.2) การอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ

3.3) สันทนาการและสวัสดิการ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนงาน

4.1) ระบบ NCDs , ER , IC , คุณภาพ

4.2) ระบบความเสี่ยงโรงพยาบาล (RM)

4.3) โรงพยาบาลคุณธรรม

4.4) ระบบ ENV

4.5) ระบบเภสัชกรรมและการใช้ยา (RDU)

4.6) แผนงาน ยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

5. ความมั่นคงทางการเงิน

5.1) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

5.2) การบริหารการเงินการคลัง

5.3) การบริหารงานพัสดุ