ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
————————–
ด้วย โรงพยาบาลดงเจริญ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดงเจริญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังประกาศเเนบนี้

You may also like...